Glyfonova 450 Plus 20L (450 g/l glyphosat)

Glyfonova 450 Plus


Ukrudtsmiddel Dunke af 20 liter


(Indeholder 450 g/l glyphosat hvilket gør den 25 % stærkere end tidligere Glyfonova / Roundup på marked


Bemærk oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra miljøstyrelsen, kemikalierfirmaerne, grovvarebranchen mv.


UKRUDTSMIDDEL


Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.


Deklaration: Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.


Ukrudtsmiddel: Nr. 11-15 Aktivstof: 450 g/l (36%) glyphosat Indhold: 15 liter Type: Flydende ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R53). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.


Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, heste bønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst. Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt til selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr. Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer. Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.


Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.


 Producent og godkendelsesindehaver:


Cheminova A/S, P.O. Box 9, 7620 Lemvig 793192 0610


Sikkerhedsdatablad   Etikette oplysning

Ikke på lager
SKU
10,006-Glyfonova 450-15L
1.500,00 kr 1.875,00 kr
Yderligere information
Pris1.500,00 kr
Leveringstid2-3 dage