Quartz 1 liter (500 g/l diflufenican)

Quartz Ukrudtsmiddel Dunke af 1 liter


 Datablad


 Bemærk oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra miljøstyrelsen, kemikalierfirmaerne, grovvarebranchen mv. UKRUDTSMIDDEL Deklaration: Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Ukrudtsmiddel, Reg. Nr 18-514. Aktivstof: Diflufenican 500 g/liter (43,5 %). Indhold: 1 liter Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etablerede nordmannsgran til juletræer. ADVARSEL For at nedsæHe risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen lalges nøje . Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan for~rsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53) Vær opmærksom p~, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuell lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet Overtrædelse af nedenst~ende særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til ukrudlsbekæmpelse i etablerede nordmannsgran lil juletræer. Må ikke anvendes i højre doseringer end de I brugsanvisningen nævnte. Må ved doseringer op til 0,25 l/ha ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)  Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjte udstyr nær overfladevand/Undgåforurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke kommes I kloakafløb. Opbevares ulllgængellgt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Producent og godkendelsesindehaver:

På lager
SKU
10,010-Quartz 1
639,00 kr 798,75 kr
Yderligere information
Pris639,00 kr